Lipiec 2022

Kolejne zmiany w restrukturyzacji

Lipiec 2022

Spis treści

Kolejne zmiany w restrukturyzacji

W Rządzie trwają obecnie prace nad projektem nowelizującym prawo restrukturyzacyjne.

Nowelizacja wprowadzi pojęcie tzw. restrukturyzacji zapobiegawczej, która będzie przeprowadzana w postępowaniu o zatwierdzenie układu, przyspieszonym postępowaniu układowym oraz postępowaniu układowym. W postępowaniu sanacyjnym przeprowadzana będzie tzw. restrukturyzacja sanacyjna.

Test zaspokojenia

Na nadzorcę sądowego i zarządcę nałożony zostanie nowy obowiązek – sporządzanie testu zaspokojenia, który powinien zawierać:

 • wycenę wskazującą metody i założenia przyjęte w trakcie jej sporządzania, która obejmuje:
  1. wartość przedsiębiorstwa dłużnika przy założeniu realizacji planu restrukturyzacyjnego i kontynuacji działalności gospodarczej przez dłużnika;
  2. wartość majątku dłużnika przy założeniu ogłoszenia jego upadłości i sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości oraz odstąpienia od sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości i sprzedaży poszczególnych składników majątku. Jeżeli składniki majątku dłużnika są obciążone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub innymi prawami i skutkami ujawnienia praw i roszczeń osobistych, w wycenie należy oddzielnie podać, które z tych praw pozostają w mocy po sprzedaży w postępowaniu upadłościowym, a także ich wartość oraz wartość składników majątku nimi obciążonych.
 • informację o przewidywanym stopniu zaspokojenia wierzycieli, których wierzytelności są objęte układem, w postępowaniu upadłościowym, które byłoby prowadzone wobec dłużnika, zawierającą następujące dane:
  1. wartość majątku dłużnika,
  2. przewidywany czas trwania postępowania upadłościowego oraz przewidywaną wysokość kosztów postępowania upadłościowego oraz innych zobowiązań masy upadłości,
  3. kategorię, w której w postępowaniu upadłościowym byliby zaspokajani wierzyciele stanowiący grupy reprezentujące odrębne kategorie interesu;
 • ocenę, czy wierzytelności objęte układem będą zaspokojone w większym stopniu w przypadku zawarcia i wykonania układu, czy w postępowaniu upadłościowym.

Sporządzenie wyceny można będzie zlecić osobie trzeciej.

Obowiązek sporządzania testu zaspokojenia nie będzie dotyczył dłużnika będącego mikroprzedsiębiorcą.

Mediator w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Nowelizacja umożliwi zaangażowanie w proces restrukturyzacji mediatora, którego nadzorca lub zarządca będą mogli przybrać do pomocy w negocjacjach w przedmiocie zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami. Koszt umowy zawartej z mediatorem będzie wliczany do części wynagrodzenia nadzorcy lub zarządcy.

Objęcie układem wierzytelności zabezpieczonych hipoteką i zastawem

Obecnie układ nie obejmuje wierzytelności zabezpieczonych na mieniu dłużnika ograniczonym prawem rzeczowym, np. hipoteką czy zastawem, chyba, że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie układem. Nowelizacja zakłada zniesienie tego wyłączenia. W związku z tym wierzyciele, których należności są zabezpieczone rzeczowo, będą objęci układem.

Propozycje układowe obejmujące wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo będą musiały zakładać stopień zaspokojenia nie mniej korzystny, niż w potencjalnym postępowaniu upadłościowym, chyba, że wierzyciel wyrazi zgodę na mniej korzystne warunki.

Sposób zaspokojenia musi być tożsamy ze sposobem wskazanym w umowie, chyba, że wierzyciel zgodzi się na inny sposób zaspokojenia.

Skutki sprzedaży w wykonaniu układu

Obecnie sprzedaż w wykonaniu układu obejmującego likwidację majątku dłużnika nie wywołuje sprzedaży egzekucyjnej. Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, ta zasada się nie zmieni, natomiast propozycje układowe będą mogły zakładać, że likwidacja składników majątku dłużnika wywoła skutki jak sprzedaż dokonana przez syndyka w postępowaniu upadłościowym.

Do propozycji układowych zawierających taką klauzulę należy dołączyć zgodę osoby, której wierzytelności zabezpieczone są hipoteką bądź zastawem.

Sąd będzie mógł zmienić układ bez porozumienia z uczestnikami

Obecnie procedura zatwierdzania układu zakłada, że jeśli zgromadzenie wierzycieli przyjęło układ, to w dalszej kolejności układ podlega zatwierdzeniu przez sąd, którego możliwości ograniczone są do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia układu. Nowelizacja zakłada wprowadzenie możliwości dokonywania przez sąd zmian w przyjętym układzie, jeśli zmiany te nie naruszają istotnych postanowień układu i na skutek ich prowadzenia sąd zatwierdzi układ.

Zatwierdzenie układu mimo jego nieprzyjęcia

Dodatkowo sąd będzie mógł na wniosek dłużnika zatwierdzić układ mimo jego nieprzyjęcia, jeżeli:

 • większość grup wierzycieli głosowała za układem (w tym co najmniej jedna grupa wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo lub wierzycieli o wyższym stopniu uprzywilejowania), a w przypadku niespełnienia tego warunku, za przyjęciem układu głosowała grupa lub grupy wierzycieli stanowiące co najmniej połowę grup należących do tych kategorii wierzycieli, które w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego otrzymałyby jakiekolwiek zaspokojenie, przy zastosowaniu wyceny zakładającej kontynuację działalności przedsiębiorstwa dłużnika;
 • wyrażająca sprzeciw grupa wierzycieli uzyska w drodze układu co najmniej ten sam stopień zaspokojenia, jak każda inna grupa wierzycieli o takim stopniu uprzywilejowania w postępowaniu upadłościowym oraz wyższy stopień zaspokojenia niż jakakolwiek inna grupa o niższym stopniu uprzywilejowania w postępowaniu upadłościowym;
 • dotychczasowi wspólnicy, udziałowcy lub akcjonariusze nie otrzymają w wyniku przyjęcia układu wartości przekraczającej wartość wniesionych przez siebie środków, w ramach realizacji planu restrukturyzacyjnego.

Skutki postępowania restrukturyzacyjnego dla egzekucji

Od dnia przyjęcia układu do dnia zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego lub prawomocnego umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika w celu zaspokojenia wierzytelności objętych układem są zawieszone z mocy prawa.

Dodatkowo niedopuszczalne będzie skierowanie egzekucji do majątku dłużnika oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia na tym majątku.

Nie będzie to jednak zakaz bezwzględny, bowiem na wniosek wierzyciela, sędzia-komisarz będzie mógł uchylić zawieszenie postępowania egzekucyjnego lub zezwolić na skierowanie egzekucji do majątku dłużnika oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia, gdyby zawieszenie egzekucji lub zakaz jej wszczęcia prowadził do rażącego pokrzywdzenia wierzyciela.

Postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wszczęte przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania na okres czterech miesięcy od dnia otwarcia postępowania (w postępowaniu sanacyjnym okres ten wynosi 12 miesięcy). W tym czasie nie jest dopuszczalne prowadzenie egzekucji. Warto wskazać, że zasady te nie mają zastosowania do egzekucji świadczeń alimentacyjnych, należności ze stosunku pracy oraz rent z tyt. odszkodowania.

Z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ, umarzane z mocy prawa będą postępowania zabezpieczające i egzekucyjne, dotyczące wierzytelności objętych układem.


2022-08-02 10:17:22

Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy