Czerwiec 2022

Uregulowanie pracy zdalnej

Czerwiec 2022

Uregulowanie pracy zdalnej

Przy okazji nowelizacji kodeksu pracy, nad którą trwają obecnie prace w Sejmie, ustawodawca zmierza do zastąpienia obecnie obowiązującej regulacji prawnej dot. zatrudniania pracowników w formie telepracy przez regulację dot. pracy zdalnej. Te dwie formy zatrudnienia nie będą się od siebie bardzo różniły – poniżej przedstawione zostaną najważniejsze różnice.

Telepraca (stare zasady)

Praca zdalna (nowe zasady)

Regularność – problemy z interpretacją tego zwrotu

Brak wymogu regularności (praca zdalna może być świadczona także okazjonalnie, na wniosek pracownika, w wymiarze do 24 dni w roku)

Brak możliwości wykonywania telepracy na podstawie samego polecenia pracodawcy

Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, epidemii, zagrożenia epidemicznego i 3 miesiące po ich odwołaniu (poprzedzone oświadczeniem pracownika, że posiada warunki do wykonywania pracy zdalnej)

Brak jasnej regulacji dot. zwrotu kosztów telepracy przez pracodawcę

Pracodawca obowiązany jest pokrywać określone koszty związane z wykonywaniem pracy zdalnej


2022-07-05 10:08:10

Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy